КООРДИНАТОР НА БАЛАНСИРАЩА ГРУПА

Какво е пазар на балансираща енергия

В съответствие с процеса на либерализация, вътрешният електроенергиен пазар бе изграден върху модела на двустранни договори и балансиращ пазар. Потребителите сключват договори с графици за доставка на количества енергия, максимално близки до очакваното им потребление, а производителите трябва да произведат тези договорени според графиците количества. Когато се появи несъответствие между заявените количества енергия и фактическото потребление или производство в електроенергийната система, се включва пазарът на балансираща енергия, на който се уреждат небалансите – разликите между предварително заявените и реално потребените/произведени количества.

Балансиращи групи

Самостоятелните пазарни участници имат ползи от обединяването си в балансиращи групи, заради възможността да намалят разходите си за небаланси. При съществуващите силно санкциониращи административно-определяни цени на балансиращия пазар за недостиг и излишък ползите от такова обединяване са още по-убедителни.

Когато броят на участниците в балансиращата група е по-голям от един, се създават условия за групов ефект на балансиране – недостигът или излишъкът на електроенергия при отделните участници взаимно се балансират в рамките на групата и това намалява общия измерен небаланс на групата. Така финансовите разходи за небаланси са по-малки, в сравнение със случаите, в които всеки член на групата се балансира сам.

Всяка балансираща група има свой координатор, който поема отговорността за балансиране и финансовите разходи по администриране на заявките към Електроенергийния системен оператор. Този начин на балансиране предвижда членовете на балансиращата група да уреждат директно с координатора разходите за своите небаланси; съответно разходите се разпределят според точността на прогнозата за всеки участник и описания по-горе групов ефект на балансиране.

Видове балансиращи групи

Балансиращите групи биват: стандартни балансиращи групи, комбинирани балансиращи групи, специални балансиращи групи и виртуални балансиращи групи, които се регистрират от независимия преносен оператор и към които се прилагат еднакви принципи за балансиране.

След като ДКЕВР разшири лицензиите с дейностите по координатор на балансиращи групи, съответните лицензианти се регистрират от преносния оператор – ЕСО, който има задължението да поддържа публичен регистър на координаторите на балансиращи групи с информация за актуалния им статус.

Членове на балансираща група

Всеки производител или потребител може да се присъедини към само една балансираща група – не може да разпределя отговорността за балансирането си между няколко координатори на балансиращи групи. Ако някой търговски участник на либерализирания пазар не се включи към никоя от съществуващите балансиращи групи, носи сам отговорност за балансиране на своите обекти и сключва с ЕСО договори за балансиране, като поема сам функциите и задълженията на координатор на балансираща група.

Пряк член на балансираща група

Пряк член е член на балансиращата група, който е прехвърлил задължението си за балансиране към координатора на балансиращата група, но закупува електрическата енергия от други доставчици на свободния пазар, тоест потребителят може да сключва договори за доставка на електрическа енергия с един и повече търговци и да избере един от тях, или друг, независим доставчик за координатор на балансираща група; при този модел на членство координаторът може да бъде и самия доставчик;

Предимствата на прякото членство в балансираща група се изразяват в това, че сключването на договори за доставка с повече от един търговец на електрическа енергия дават възможност на потребителите за независимост и гъвкавост относно доставките на електрическа енергия. По този начин се постига по-висока степен на контрол върху разходите. Основен недостатък, е възникването на по-високи административни разходи и повече точки на контакт за администриране на целия процес.

Непряк член на балансираща група

Непряк член е член на балансиращата група, който освен че е прехвърлил задължението си за балансиране към координатора на балансиращата група, закупува от този координатор цялото количество електрическа енергия на свободния пазар за нуждите на свой обект. Тоест потребителят сключва договор за доставка на електрическа енергия с един търговец и прехвърля отговорността за балансиране на доставчика си, който е и негов координатор на балансираща група.

Предимствата за непреките членове на балансиращата група са по-ниските разходи за администриране на договора за доставка на електрическа енергия и една точка за контакт в лицето на търговеца и координатора на балансиращата група. Като единствен недостатък на този вид членство може да се изтъкне зависимостта на доставката на електрическа енергия само от един доставчик.