1. След предоставено нотариално заверено пълномощно регистрация на клиенти или пълно съдействие при подготовката на документите за регистрация на клиента на свободния пазар;

  2. Изготвяне на подробни анализи на потреблението на електрическа енергия на клиентите на дружеството;

  3. Консултации от наши водещи специалисти по въпросите, свързани с работата и развитието на пазара на електректрическа енергия в РБългария, региона и Европейския съюз;

  4. Анализ и експертна оценка на ползите от евентуално участие на свободния пазар на електрическа енергия;

  5. Правни и технически консултации, относно законови изисквания и промени на вътрешния енергиен пазар;

  6. Краткосрочно и дългосрочно прогнозиране и балансиране на потреблението на електрическа енергия;

  7. Консултации и пълно съдействие при осъществяване на процедурата за присъединяване към електропреносна и електроразпределителни мрежи;

  8. ЕФГ АД изгражда и експлоатира система за мониторинг на електрическа енергия в реално време на своите клиенти. Имаме изградена SCADA система за предаване на информацията в реално време до диспечерското управление в централния офис в София. Данните постъпват и се обработват в специално изработена софтуерна система за маркетинг и мениджмънт на търговията с електрическа енергия и съпътстващите я дейности, в това число и мониторинг на измерванията. Системата е достъпна и онлайн за нашите клиенти с възможности за наблюдение на реалната консумация и графиците за доставка;

  9. Предлагаме обучение на специалисти, отговарящи за комуникациите на клиента, във връзка с участието на свободния пазар на електрическа енергия;

  10. Генериране на различни видове справки и анализи;

  11. Ефективна и сигурна комуникация с клиентите.